Takvim
Haftanın Sözü

Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşanlar, Alllah'ü Teâla'nın yolunda cihat eden ve gündüz nafile oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir. Hadisi Şerif

Tüzük

CEYHAN TUT ELİMİ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1:

Derneğin Adı; Ceyhan Tut Elimi Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği’dir. Kısa adı CEYTED’ dir.

Derneğin Merkezi; Ceyhan/ADANAdır. Şubesi açılmayacaktır.

 

Madde 2:

Derneğin Amacı ve Faaliyetleri;

Ceyhan İlçesi ve Köylerinde yaşayan öksüz ve yetim çocukları; eğitim, beden ve ruh sağlığı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar yönünde bireysel özellikleri dikkate alınarak desteklemek; ayrıca hak ve sorumluluklarını bilen, farkındalığı yüksek bireyler olmaları amacıyla rehberlik etmek. Bu amaçlar doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, sevgi ve hoşgörü ortamında becerilerini en üst düzeyde kullanabilen bireyler olmalarına katkı sağlamak.

 

Madde 3:

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;

 1. Dernek üyeleri ve üye olmayan insanlar arasında din, dil, mezhep, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden sevgi ve hoşgörü ortamının artırılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla piknik, gezi, çaylı yemekli her türlü toplantı, temsiller, yurtiçi seyahatler düzenler. Milli dini ve yerel önemli günleri toplumun bütünleşmesi ve kaynaşması için fırsat bilip gerekli faaliyetlerde bulunur. Bu alanda uzman kişi ve kuruluşlardan gerekli yardımları alır.
 2. Dernek faaliyetlerini yürütmek maksadıyla maddi imkânlarını genişletmek için sergi, kermes, balo, eğlence, tiyatro, piyango, temsil, konser, spor yarışmaları, seminer, panel, meslek kursları vb. faaliyetlerde bulunur.
 3. Din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kimsesiz çocukların topluma kazandırılması için maddi ve manevi yardımda bulunur, onlar için şahıs, kurum ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü yardımları kabul edip onların ihtiyaçları doğrultusunda harcama yapar.
 4. Dernek amacına uygun olarak menkul ve gayrimenkuller alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştirak hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlik, fekke ve terkine karar verebilir. Yönetim kurulunca bu muameleler hakkında karar alınması şarttır.
 5. Yetkili makamların izni ile her türlü milli, dini, ahlaki, kültürel ve aktüel konular ihtiva eden eserler yayınlar, bu tip faaliyetlerde bulunan diğer dernek, şirket vb. kuruluşlarla işbirliği yapar.
 6. Kimsesiz çocukları sünnet ettirir.
 7. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ve eğitim-öğretim, ekonomi, sağlık, aile hukuku, nişanlılık, evlilik gibi dönemleri daha verimli kılmak için konferans, kültür geceleri, panel, seminer, konser, tiyatro, kokteyl, kermes, balo, çaylı ve yemekli her türlü eğitici ve kültürel toplantı, sağlık taramaları, tarihi ve turistik araştırma ve gezi gibi faaliyetlerde bulunur.
 8. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten, broşür vb. yayın vasıtalarından istifade eder.
 9. Dernek yönetim kurulu tarafından tespit edilen alanlarda incelemeler yapmak üzere, üyeleri arasında komisyonlar oluşturur, komisyon çalışmaları yapar.

10.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

11.  2860 sayılı yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir. Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

12.  Ceyhan ilçesinde yaşayan öksüz ve yetim çocukların (ÖYÇ) eğitimleri, bedensel ve ruhsal sağlıkları, sosyal ve kültürel ihtiyaçları vb. gibi her türlü bireysel ihtiyaçları çözümler.

13.  ÖYÇ ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlar doğrultusunda tanıtım amaçlı bilimsel, tarihi, kültürel ve turistik geziler düzenler.

14.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızın; doğum günü, mezuniyet, karne alımı vb. önemli günlerini kutlar.

15.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızı, devletin onlara sağlayacağı imkânlardan haberdar eder ve verilen imkânların nasıl değerlendirileceği konusunda onlara rehberlik eder.

16.  Özel ilgi isteyen çocuklarımıza yönelik tiyatro ve sinema günleri düzenler.

17.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme seminerleri düzenler (Verimli ders çalışma yöntemleri, SBS ve OSS hakkında bilgilendirme, dikkat dağınıklığı, meslek seçimi vb.).

18.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı ile ilgili baş edemedikleri problemlerde uzman pedagog ve psikologlardan psikolojik danışmanlık yardımı alınmasında aracılık eder.

19.  Çocuklarımızın her türlü bireysel ihtiyaçları ile birebir ilgilenecek kardeş aile projesini hayata geçirir.

20.  Dini ve resmi bayramlarda, çocuklara kıyafet yardımı yapar.

21.  Ceyhan’ da yaşayan gönüllü öğretmenlerimizden özel ilgi isteyen çocuklarımıza ihtiyacı olan derslerden eksikliklerinin giderilmesi konusunda yardım alınır, dersler ve sınavlar ile ilgili rehberlik yapmaları sağlanır.

22.  Halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezlerinde açılan kurslardan yararlanarak özel çocuklarımızın geleceklerini yapılandırabilmeleri için sertifika almalarına yardımcı olur.

23.  Dershanelerin kontenjanlarından yararlanarak başarılı öğrencilerimizin dershaneye yerleştirilmelerinde önderlik eder.

24.  Dernek tarafından çocuklarımıza kart çıkarılarak saç bakımlarının yapılmasını sağlar.

25.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızın bedensel ve ruhsal sağlıkları ile ilgili olarak düzenli aralıklarla, gönüllü hekimler tarafından sağlık taraması yapılmasını sağlar.

26.  Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu yaz kamplarından özel ilgi isteyen çocuklarımızın yararlanmasını sağlar.

27.  Milli Eğitim Bakanlığının ve Kızılay’ın düzenlemiş olduğu proje yarışmalarından çocuklarımızın haberdar olmasını Sağlar ve bu projelere katılmalarına rehberlik eder.

28.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızı ve ailelerini evlerinde ziyaret eder.

29.  Eğitimlerini herhangi bir nedenle tamamlayamamış çocuklarımızın açık öğretim ilköğretim ve ortaöğretim diplomalarını alabilmelerine yardımcı olur.

30.  Dernek binasının fiziki şartlarının uygunluğu çerçevesinde çocuklarımıza derneğimizde farklı imkânları sunar. Bunlar:

 1. Kütüphane kurmak.
 2. Bilgisayar sınıfı açmak.
 3. Hobi, sportif ve sanat etkinlikleri için uygun çalışma ortamı hazırlamak.

31.  Gıda ve kıyafet yardımı yapmak isteyenlerin yardımlarını alarak ihtiyacı olan çocuklarımızın ailelerine ulaştırır.

32.  Kıyafet yardımları alınarak kıyafetlerin yaş ve cinsiyete göre tasnif edilerek ihtiyaca uygun olarak çocuklara dağıtılmasını Sağlar.

33.  Özel ilgi isteyen çocuklarımızın bilgisayar kullanmayı öğrenmelerini sağlamak için okulların Bilgi Teknolojileri Sınıfı imkânlarından yararlanılması için girişimlerde bulunur.

34.  Sağlık, eğitim ve her türlü sorunlarının çözümünde onlara her türlü yardım ve desteği sağlar.

34.Sağlık, eğitim ve her türlü sorunlarının çözümünde onlara her türlü yardım ve desteği sağlar.

35.Akademik eğitime gidememesine rağmen meslek edindirilen çocukların işe girmelerine ve iş kurmalarına yardımcı olur.

36.Özel ilgi isteyen çocuklarımızın nişan ve evliliklerine yardımcı olur.

37.Üniversite öğrenimlerini yapabilmeleri için her türlü maddi yardım ve burs imkânlarından yararlanmalarını sağlar.

38.Çocukların bilgi ve becerileri doğrultusunda resim, kompozisyon vb. yarışmalar düzenler.

34.Sağlık, eğitim ve her türlü sorunlarının çözümünde onlara her türlü yardım ve desteği sağlar.

35.Akademik eğitime gidememesine rağmen meslek edindirilen çocukların işe girmelerine ve iş kurmalarına yardımcı olur.

36.Özel ilgi isteyen çocuklarımızın nişan ve evliliklerine yardımcı olur.

37.Üniversite öğrenimlerini yapabilmeleri için her türlü maddi yardım ve burs imkânlarından yararlanmalarını sağlar.

38.Çocukların bilgi ve becerileri doğrultusunda resim, kompozisyon vb. yarışmalar düzenler.

 

 

Madde 4 :

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde 5 :

Üyelikten Çıkma;

Hiç kimse dernek üyeliğinde kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelikten istifa eden üyenin istifasını 30 gün içerisinde görüşüp karara bağlamak zorundadır. Ancak, yıl içerisinde üye aidatını yazılı ihtara rağmen ödemeyenler, üyeler arasında huzursuzluk çıkaranlar, yönetim kurulunun faaliyetlerini karalamak, üst üste mazeretsiz olarak iki genel kurula katılmayanlar, yüz kızartıcı suç işleyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılırlar. Üyelikten çıkarılanların genel kurulda itiraz etme hakları vardır.

 

Madde 6 :

Üyelikten Çıkarılma;

         Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.,

         Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Madde 7 :

Dernek Organları;

         Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu.

 

Madde 8 :

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü;

         Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 3 yılda bir MART ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

         Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 9 :

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar;

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 10 :

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.  Derneğin vakıf kurması,

11.  Derneğin fesih edilmesi,

12.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Madde 11 :

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri;

         Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, katip, muhasip ve üye’ yi belirler.

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,      
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 

Madde 12:

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri;

         Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 13:

Derneğin Gelir Kaynakları;

         Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üye Aidatı; Üyelerden giriş ödentisi alınmayacak, Yıllık 50 TL üye aidatı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

 

Madde 14 :

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler;

         Defter tutma esasları ;

         Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

         Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü ;

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler ;

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir ;

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir ;

 1. a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki ;

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi ;

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 15 :

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri ;

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Yönetmelikte örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Yönetmelikte örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Yönetmelikte örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Yönetmelikte örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri ;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Yönetmenlikte gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi ;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Yönetmelikte EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi ;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak (5) yıl süreyle saklanır.

 

Madde 16 :

Beyanname Verilmesi ;

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Yönetmeliğin EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 17 :

Bildirim Yükümlülüğü ;

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi ;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Yönetmeliğin EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir;

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi ;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Yönetmeliğin EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi ;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Yönetmeliğin EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim ;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Yönetmeliğin EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Yönetmeliğin EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Yönetmeliğin EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.           

 

Madde 18 :

Derneğin İç Denetimi ;

         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 19 :

Derneğin Borçlanma Usulleri ;

         Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 20 :

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği ;

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 21 :

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli ;

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri ;

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “CEYHAN TUT ELİMİ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları “CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE” devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

Madde 22 :

Hüküm Eksikliği;

         Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı              :

Görev Unvanı               :

İmzası             :

     1Serpil KARAKUŞ

Başkan

 

     2Muhibet KARAGÖKTAŞ

Başkan Yardımcısı

 

     3HÜSNİYE ARICIOĞLU

Sekreter

 

     4Gülay KAMAN

Sayman

 

     5EMİNE ATADAĞ

Üye

 

     6AYŞE DURU

Üye

 

     7PIRIL CAF

Üye

 

 

 

 

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) maddeden ibarettir.

Üyelik Girişi
CEYTED DERGİSİ 2011
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.597113.6516
Euro15.143015.2036
Hava Durumu
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret62946